Aktualności

 

Forum Pogranicza

Polsko-Czeskiego

Zobacz więcej

EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Aktualności

20.05.2016 r.

Poniżej zamieszczono prezentację ze szkolenia dla wnioskodawców, które odbyło się 19 maja 2016 r. w Kłodzko oraz informację dotyczącą wypełniania obowiązkowych pól w formularzu wniosku o dofinansowanie do wypełnienia w dwóch wersjach językowych tj. w języku polskim i czeskim dla mikroprojektów typu B i C.

Zamieszczono również opis wskaźników dla OP 2 i 4

1. Prezentacja
2. Informacja o obowiązkowych polach dla projektów typu B i C
3. Opis wskaźników

05.05.2016 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie
z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Euroregion Glacensis jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska ogłasza z dniem 05.05.2016 ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Glacensis

Jest to jeden nabór ciągły ogłoszony na cały okres programowania. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, przy czym składane są w ramach poszczególnych rozdań (poszczególnych naborów) ogłoszonego ciągłego naboru. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje EKS.

W celu spełnienia warunków i celów określonych dla FM Partner FM (Zarządzający FM) może ukierunkowywać zakres tematyczny składanych mikroprojektów oraz określać grupę wnioskodawców.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014 +  https://mseu.mssf.cz

W ramach I naboru (rozdania) można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 przez wszystkich kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM od dnia 05.05.2016 r.

Termin składania wniosków w ramach pierwszego naboru upływa z dniem 15 lipca 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – październik 2016r.

Z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczyna się II nabór (rozdanie). W ramach II naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.

Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego na i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę.  Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.   

Termin składania wniosków do II naboru (rozdania) upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – marzec 2017r.

Środki finansowe alokowane do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis na cały okres programowania dla polskiej i czeskiej strony obszaru przygranicznego podzielone zostały następująco:

Strona polska (w EUR) 5.000.000

Strona czeska (w EUR) 5.134.117

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:

  1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A)
  2. partnerskie/komplementarne (typ - B),
  3. samodzielne (typ - C),
  4. własne.

W ramach FM w Euroregionie Glacensis można dofinansować tylko te mikroprojekty, których przedmiot wpisuje się w osie priorytetowe (OP) 2 i 4.

OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
40 % alokacji na FM – 2 000 000 EUR
wartość minimalna:      
mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:           
mikroprojekt bez partnera wiodącego 30 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 30 000 EUR na jednego partnera, wzg. na część narodową

OP 4  Współpraca instytucji i społeczność
60 % alokacji na FM – 3 000 000 EUR

Wartość dofinansowania 2 000 - 20 000 EUR.
wartość minimalna:     

mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera

wartość maksymalna:          
mikroprojekt bez partnera wiodącego 20 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 20 000 EUR na jednego partnera, wzg. na część narodową

Finansowanie
maks. 85% z EFRR
5% z Budżetu Państwa RP
10% z własnych źródeł wnioskodawcy

Wnioskodawca zapewnia pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:

Po stronie polskiej:

powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

Po stronie czeskiej:

obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda


Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami programu jest dostępny poniżej oraz do pobrania w zakładce Interreg V-A 2014-2020. na stronie internetowej funduszmikroprojektów.ng.pl

W związku z aktualizacją dokumentacji zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej na której zamieszczane będą ewentualne zmiany. 


Informacje dotyczące szkoleń znajdują się poniżej oraz w zakładce "Szkolenia" na stronie internetowej funduszmikroprojektow.ng.pl

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 do pobrania

1. Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców
2. Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM
3. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców
4. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej
5. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska
6. Deklaracja partnerstwa – wersja polska
7. Karta oceny mikroprojektu
8. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów
9. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów
10. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska
11. Deklaracja partnerstwa – wersja czeska
12. Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu
13. Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców
14. Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców
15. Opis techniczny inwestycji
16. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
17. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej
18. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu lub innych materiałów koncepcyjnych o podobnym charakterze
19. Wykaz kontroli kwalifikowalności
20. Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego  ws. uzupełnienia wniosku
21. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie
22. Kalkulacja przewidywanych dochodów
23. Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis 

24. Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+                           

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Prezentacja szkoleniowa.pdf)Prezentacja z seminarium 20_11_2015Prezentacja z seminarium 20_11_2015633 kB570
Download this file (Wytyczne FM_strona_05_05_2016.pdf)Wytyczne FM 2014-2020Wytyczne FM 2014-20201504 kB248
Download this file (Zał. nr 1 Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców.doc)Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawcówWykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców188 kB192
Download this file (Zał. nr 2_Wykaz_PL_bez_osobowosci_prawnej_04_05_2016.doc)Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnejWykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej173 kB133
Download this file (Zał. nr 3 Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców.doc)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcówWykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców298 kB129
Download this file (Zał. nr 4 Wykaz czeskich bez osobowosci prawnej.doc)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcow bez osobowości prawnejWykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcow bez osobowości prawnej179 kB119
Download this file (Zał. nr 5 Porozumienie o wspólpracy w zakresie mikroprojektu.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polskaPorozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska260 kB150
Download this file (Zał. nr 6 Deklaracja partnerstwa.doc)Deklaracja partnerstwa – wersja polskaDeklaracja partnerstwa – wersja polska231 kB134
Download this file (Zał. nr 7 Karta oceny mikroprojektu.xls)Karta oceny mikroprojektuKarta oceny mikroprojektu239 kB158
Download this file (Zał. nr 8 Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentówDodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów240 kB143
Download this file (Zał. nr 9 Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentówDodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów198 kB112
Download this file (Zał. nr 10 Porozumienie o wspólpracy w zakresie mikroprojektu - wersja RCz.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeskaPorozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska262 kB110
Download this file (Zał. nr 11 Deklaracja partnerstwa_wersja RCz.doc)Deklaracja partnerstwa – wersja czeskaDeklaracja partnerstwa – wersja czeska220 kB110
Download this file (Zał. nr 13Formularz oświadczenia dla polskich wnioskodawców.doc)Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawcówFormularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców199 kB127
Download this file (Zał. nr 14Formularz oświadczenia dla czeskich wnioskodawców.doc)Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawcówFormularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców249 kB115
Download this file (Zał. nr 15 Opis techniczny inwestycji.doc)Opis techniczny inwestycjiOpis techniczny inwestycji140 kB127
Download this file (Zał. nr 16Oświadczenie o prawie dys nieruch.doc)Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlaneOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane122 kB114
Download this file (Zał. nr 17 dla wykonanie dokumentacji projektowej.doc)Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowejZałącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej172 kB112
Download this file (Zał. nr 18 dla studium, strategii, ewaluacji.doc)Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluaZałącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu172 kB110
Download this file (Zał. nr 19Wykaz kontrolny kontroli kwalifikowalności.doc)Wykaz kontroli kwalifikowalnościWykaz kontroli kwalifikowalności222 kB107
Download this file (Zał. nr 20Oświadczenie ws uzupełnienia wniosku.doc)Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego ws. uzupełnienia wnioskuOświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego ws. uzupełnienia wniosku186 kB118
Download this file (Zał. nr 21Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie.doc)Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcieSzczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie169 kB136
Download this file (Zał. nr 22 Kalkulacja przewidywanych dochodów.xls)Kalkulacja przewidywanych dochodówKalkulacja przewidywanych dochodów166 kB112
Download this file (Zał. nr 23Oświadczenie de minimis.doc)Oswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimisOswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis125 kB115
Download this file (Zał. nr 12 Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu.xls)Szczegółowy budżet mikroprojektuSzczegółowy budżet mikroprojektu1022 kB114
Download this file (Zał. nr 24Instrukcja.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+2225 kB132
Download this file (Prezentacja szkoleniowa_Bernadeta2.ppt)Prezentacja ze szkonia 26.04.2016 r.Prezentacja ze szkonia 26.04.2016 r.519 kB85
Download this file (Prezentacja szkoleniowa_19_05_2016.pdf)Prezentacja ze szkolenia w Kłodzku 19_05_2016Prezentacja ze szkolenia w Kłodzku 19_05_20162999 kB60
Download this file (Opis wskaźników.doc)Opis wskaźnikówOpis wskaźników48 kB37
Download this file (Pola w dwóch wersjach językowych.pdf)Obowiązkowe pola w dóch wersjach językowychObowiązkowe pola w dóch wersjach językowych609 kB38