Aktualności

 

Forum Pogranicza

Polsko-Czeskiego

Zobacz więcej

EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z zaplanowanym cyklem szkoleń z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis zamieszczamy aktualną wersję Wytycznych dla Wnioskodawcy. Obecnie trwają jeszcze prace nad systemem, który będzie obsługiwać Fundusz Mikroprojektów oraz zmianą Podręcznika Partnerów FM dlatego też niektóre zapisy Wytycznych mogą ulec zmianie. Po zakończeniu prac przez operatora systemu zostanie ogłoszony nabór do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.  Ostateczne Wytyczne Funduszu Mikroprojektów zostaną udostępnione w dniu ogłoszenia naboru.

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 do pobrania

1. Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców
2. Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM
3. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców
4. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej
5. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska
6. Deklaracja partnerstwa – wersja polska
7. Karta oceny mikroprojektu
8. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów
9. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów
10. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska
11. Deklaracja partnerstwa – wersja czeska
12. Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu
13. Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców
14. Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców
15. Opis techniczny inwestycji
16. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
17. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej
18. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu lub innych materiałów koncepcyjnych o podobnym charakterze
19. Wykaz kontroli kwalifikowalności
20. Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego  ws. uzupełnienia wniosku
21. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie
22. Kalkulacja przewidywanych dochodów
23. Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców

Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

                                                      Szkolenie I dla instytucji z siedzibą na terenie powiatów : strzelińskiego i ząbkowickiego

26 kwietnia 2016 r. ( wtorek ) o godz. 9.30

w Gminnym Cenrtum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

przy ul.B.Chrobrego 3, 57-160 Borek Strzeliński.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 19 kwietnia 2016 r.  mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faxem (74 865 91 66) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

 

Szkolenie II dla instytucji z siedzibą na terenie powiatów :

wałbrzyskiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego

11 maja 2016 r. ( środa ) o godz. 9.30

w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przyul.Świdnickiej 23, 58-200 Dzierżoniów

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 29 kwietnia 2016 r.  mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faxem (74 865 91 66) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

 

                                                             Szkolenie III dla instytucji z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego

19 maja 2016 r. ( czwartek ) o godz. 9.30

w obiekcie turystycznym Wielki Kleszcz na Twierdzy w Kłodzku

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 10 maja 2016 r.  mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faxem (74 865 91 66) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

 

                                                 

                                                            

Szanowni Państwo,

podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w dniu 04.12.2015 w Ołomuńcu zatwierdzony został projekt parasolowy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W Programie Interreg V-A Republika Czeska-Polska obowiązywać będzie wyłącznie elektroniczny obieg dokumentów co oznacza, że wypełnienie wniosku odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej, a do złożenia wniosku niezbędne będzie posiadanie elektronicznego podpisu.  Obecnie trwają jeszcze prace nad systemem, który będzie obsługiwać Fundusz Mikroprojektów. Po zakończeniu prac przez operatora systemu zostanie ogłoszony nabór do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Planowany termin ogłoszenia naboru – styczeń 2016 r. Wytyczne Funduszu Mikroprojektów zostaną udostępnione w dniu ogłoszenia naboru.

 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej Euroregionu Glacensis.

Środki finansowe alokowane do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis dla polskiej i czeskiej strony obszaru przygranicznego podzielone zostały następująco:

Strona polska (w EUR) 5.000.000
Strona czeska (w EUR) 5.134.117

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:

 1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A)
 2. partnerskie/komplementarne (typ - B),
 3. samodzielne (typ - C),
 4. własne.

W ramach FM w Euroregionie Glacensis można dofinansować tylko te mikroprojekty, których przedmiot wpisuje się w osie priorytetowe (OP) 2 i 4.

OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
40 % alokacji na FM – 2 000 000 EUR
wartość minimalna:      
mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:           
mikroprojekt bez partnera wiodącego 30 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 30 000 EUR na każdego partnera

OP 4  Współpraca instytucji i społeczność
60 % alokacji na FM – 3 000 000 EUR
Wartość dofinansowania 2 000 - 20 000 EUR.
wartość minimalna:     

mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:          
mikroprojekt bez partnera wiodącego 20 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 20 000 EUR na każdego partnera

Finansowanie
maks. 85% z EFRR
5% z Budżetu Państwa RP
10% z własnych źródeł wnioskodawcy

Odbiorca końcowy powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:

Po stronie polskiej:
powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

Po stronie czeskiej:
obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczono prezentację z seminarium na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Galcensis, które odbyło się w dniu 20 listopada 2015 r.

do pobrania prezentacja >>>


 

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS

uprzejmie informuje, że ze względu na organizację seminarium dla potencjalnych wnioskodawców 

Funduszu Mikroprojektów RCz-RP, w dniu 20 listopada 2015 roku, biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne

w godzinach 9.00-14.00

Za niedogodności przepraszamy. 

                                                                                                                                                                                                                                        Dodano: 19.11.2015


 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLECENSIS
w Kłodzku

poszukuje:
Specjalisty/specjalistki ds. projektów euroregionalnych Funduszu Mikroprojektów

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe lub w trakcie studiów;
 • Ogólna znajomość zagadnień Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Odporność na stres

CV oraz list motywacyjny należy złożyć lub przesyłać do biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis lub na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 24 listopada 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


 Informujemy o zmianie terminu seminarium!

W związku z zaplanowanym warsztatem dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  w dniach 18 oraz 19 listopada 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (informacja na ten temat -  kliknij tutaj)

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zmienia termin seminarium dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na

piątek 20 listopada 2015 r.

Tematem seminarium będzie omówienie zasad Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A RCz-P

Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: 74 865 91 66

do dnia 4 listopada 2015 r. podając imię, nazwisko, instytucję, stanowisko oraz telefon kontaktowy i adres e-mail do korespondencji.

Miejsce i godzina rozpoczęcia seminarium zostaną podane w dniu 12 listopada 2015 r.

                                                                                                                                                                                                                                       Dodano: 23.10.2015 


 ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Zapraszamy Państwa na seminarium  dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się 18 listopada 2015 r.

Tematem seminarium będzie omówienie zasad Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A RCz-P

Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: 74 865 91 66 do dnia

4 listopada 2015 r. podając imię, nazwisko, instytucję, stanowisko oraz telefon kontaktowy i adres e-mail do korespondencji.

Miejsce i godzina rozpoczęcia seminarium zostaną podane w dniu 12 listopada 2015 r.

                                                                                                                                                                                       Dodano: 13.10.2015


 

Podstawowe informacje o miastach partnerskich Mieroszów oraz Mezimesti - Kliknij tutaj

Mikroprojekt partnerskich miast Mieroszów i Mezimesti - Kliknij tutaj

                                                                                                                                                                                                                                        Dodano: 12.10.2015


 

Informujemy, że w dniach 24-25 września 2015 roku biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku będzie nieczynne.

Dodano: 17.09.2015


 Szanowni Państwo,

prezentujemy najnowszy newsletter Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zapraszamy także do udziału w Szkoleniu regionalnym dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 października 2015 roku w godz. 10:00-14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Termin rejestracji uczestników upływa 30 września 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz program do pobrania na stronie UMWD. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: (71) 776 93 57 w terminie do dnia 30 września 2015 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Informacji o szkoleniu udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (RPK) służy jednostkom z dolnośląskiego obszaru wsparcia zainteresowanym realizacją projektów z partnerem czeskim m.in. w zakresie:

 • Informacji o programie i naborach,
 •  konsultacji propozycji i wniosków projektowych,
 • organizacji spotkań i szkoleń informacyjnych.

Dodano: 17.09.2015


 Szanowni Państwo,

w ramach mikroprojektu

Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

realizujemy cykl działań promocyjnych Euroregionu Glacensis.

http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/1488428,Ucho-na-granicy-polskoczeskiej

 

10.08.2015 r.

Informacja o wyniku analizy rynku na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

do pobrania >>>

30.07.2015 r.

Informacja o wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

wybór oferty do pobrania >>>

24.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

zapytanie cenowe do pobrania >>>

22.07.2015 r.

Pytania i odpowiedzi na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Pytanie:

proszę o sprecyzowanie zapytania ofertowego dityczącego wykonania publikacji „Raport z wykorzystania Funduszu Mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.”,

proszę o dokładne określenie ilości stron np. 28 stron + 4 strony okładka, razem 32 strony publikacji A4

lub 32 strony i 4 strony okładka,

lub 20 stron + 4 strony okładka,

liczba stron podana miedzy 20 a 30  jest nieprecyzyjna i nie pozwala jasno określić ceny w złożeniu oferty.

Odpowiedź:

przewidywalna maksymalna ilość stron wynosi  28 stron wraz z okładką.

21.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

zapytanie cenowe do pobrania >>>

26.06.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

 

 informujemy, że 23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Poniżej link do strony z dokumentami programu.

http://www.cz-pl.eu/pl/dokumenty-do-pobrania.html

13.05.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.05.2015r (czwartek) biuro Euroregionu Glacensis będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

 

15.04.2015

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na organizowaną w dniu 29 maja 2015 r. międzynarodową konferencję naukową pod tytułem:

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA DLA ROZWOJU

OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, CZECH I NIEMIEC

Szczegółowe informacje

14.04.2015

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością dysponowania dodatkowymi środkami na Fundusz Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu – powstałymi w wyniku oszczędności z przedkładanych przez Beneficjentów Wniosków o płatność -   Euroregion informuje, iż do 30 kwietnia 2015r. do godz. 12:00 uprawnieni wnioskodawcy mogą przedkładać do sekretariatu Euroregionu wnioski projektowe.   

Środki będą dostępne w ramach pojawiających się oszczędności z rozliczanych mikroprojektów.   Partnerzy projektowi będą musieli realizować część działań projektu bez podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji na zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący mikroprojekt  dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt

 

Szanowni Państwo.

Euroregion Glacensis we współpracy z RDA rozpoczyna serię seminariów, podczas których zostaną przedstawione pierwsze konkretne informacje o nowych możliwościach dofinansowania. Program, podobnie jak wszystkie pozostałe, ma znaczne opóźnienie. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w połowie 2016 roku, czyli 2,5 roku po rozpoczęciu okresu 2014-2020. Regional Development Agency (RDA) w ramach własnego projektu pn. „Podniesienie zdolności absorpcji w okresie planowania 2014-2020“ przygotowała sześć jednodniowych seminariów szkoleniowych, które są skierowane w pierwszej kolejności do burmistrzów i przedstawicieli organizacji non-profit planujących nowe projekty do programu współpracy transgranicznej. Zainteresowani otrzymają informacje o nowych warunkach programu, zostaną również przeszkoleni w zakresie procedur przygotowania projektu, wyboru właściwego partnera projektu, sposobu opracowania pomysłu na projekt itd. Na szkoleniu będzie się można dowiedzieć, co oznacza pojęcie efektu transgranicznego i czy planowane przedsięwzięcie ma odpowiedni wpływ transgraniczny. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Seminaria będą organizowane w kwietniu i maju. Wierzymy, że informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej w zakresie współpracy transgranicznej będą Państwa interesowały i spotkamy się na seminariach.

Ogłoszenie

Terminy:

14 kwietnia - do pobrania zgłoszenie
21 kwietnia - do pobrania zgłoszenie
05 maja - do pobrania zgłoszenie
07 maja - do pobrania zgłoszenie
18 maja - do pobrania zgłoszenie
19 maja - do pobrania zgłoszenie

 

10.02.2015r.

Przetarg nieograniczony
Opracowanie, skład, druk i dostawa map turystycznych, folderu oraz tabliczek informacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do siwz - oświadczenie_art. 24_art.22
Zał. nr 3 do swiz - wykaz usług
Zał. nr 4 do siwz - wykaz wież i punktów
Zał. nr 5a do siwz - wzór folderu produktu_okładki
Zał. nr 5a do siwz - wór folderu produktu_okładka
Zał. nr 5b do siwz - wzór folderu produktu regionalnego
Zał. nr 6 do siwz - wzór do opracowania informacji o wieżach

Zapytania i odpowiedzi - do pobrania>>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

02.02.2015r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na usługę ekspercką w zakresie korekty merytorycznej oraz redakcji naukowej dwóch polsko - czeskich publikacji naukowych. Zapytanie ofertowe znajduje się w zakładce Zamówienia publiczne.


 

05.12.2014r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na opracowanie, skład, druk i dostawę dwóch publikacji naukowych, które są efektem wieloletnich badań środowisk naukowych polskich i czeskich. Zapytanie ofertowe znajduje w zakładce Zamówienia publiczne.06.11.2014

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono link do materiału filmowego z Forum Pogranicza Polskiego, które odbyło się w dniach 02-03 października 2014 r. w Kudowie Zdroju. Forum organizowane było w ramach projektu "Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

http://www.tvklodzka.pl/site/telewizja/1/1/2/1572/n.html

 

09.10.2014

Szanowni Państwo,

W ramach ogłoszonego naboru po polskiej stronie, który zakończy się 31 października 2014r. wnioskodawcy mają możliwość składania projektów indywidualnych jak i lustrzanych. W związku z powyższym zamieszczamy listę rezerwową projektów zatwierdzonych na 12 posiedzeniu EKS po stronie czeskiej.

Lista rezerwowa po stronie czeskiej

 

03.10.2014

Dodatkowy nabór w ramach Funduszu Mikroprojektów

21.03.2014

3 kwietnia 2014 r. (Głuchołazy): Otwarte seminarium nt. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA)

 

27.01.2014


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014r. odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach naboru zaplanowanego na 14 lutego 2014r.. Materiały ze szkolenia do pobrania

 

02.01.2014

Szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

13.12.2013

Ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

30.10.2013

Mapa pogranicza Polsko-Czeskiego 4-języczna – GMINA MIĘDZYLESIE

 

09.10.2013

10 lat współpracy Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego

 

08.10.2013

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis dla osób aktywnych na Ziemi Kłodzkiej 

 

13.08.2013

Nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

09.07.2013

Zapraszamy na II Kłodzki Turniej Rycerski i I Jarmark średniowieczny!

 

02.04.2013

Konkurs na Najbardziej Inspirujący Projekt 2012 roku!

 

29.03.2013

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2013 roku

 

25.09.2012

Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Prezentacja szkoleniowa.pdf)Prezentacja z seminarium 20_11_2015Prezentacja z seminarium 20_11_2015633 kB504
Download this file (Wytyczne FM_zmiana_14_04_2016.pdf)Wytyczne FM 2014-2020Wytyczne FM 2014-20201498 kB92
Download this file (Zał. nr 1 Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców.doc)Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawcówWykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców188 kB62
Download this file (Zał. nr 2 Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.doc)Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnejWykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej170 kB52
Download this file (Zał. nr 3 Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców.doc)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcówWykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców298 kB51
Download this file (Zał. nr 4 Wykaz czeskich bez osobowosci prawnej.doc)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcow bez osobowości prawnejWykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcow bez osobowości prawnej179 kB50
Download this file (Zał. nr 5 Porozumienie o wspólpracy w zakresie mikroprojektu.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polskaPorozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska260 kB53
Download this file (Zał. nr 6 Deklaracja partnerstwa.doc)Deklaracja partnerstwa – wersja polskaDeklaracja partnerstwa – wersja polska231 kB48
Download this file (Zał. nr 7 Karta oceny mikroprojektu.xls)Karta oceny mikroprojektuKarta oceny mikroprojektu239 kB50
Download this file (Zał. nr 8 Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentówDodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów240 kB50
Download this file (Zał. nr 9 Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentówDodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów198 kB42
Download this file (Zał. nr 10 Porozumienie o wspólpracy w zakresie mikroprojektu - wersja RCz.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeskaPorozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska262 kB43
Download this file (Zał. nr 11 Deklaracja partnerstwa_wersja RCz.doc)Deklaracja partnerstwa – wersja czeskaDeklaracja partnerstwa – wersja czeska220 kB41
Download this file (Zał. nr 13Formularz oświadczenia dla polskich wnioskodawców.doc)Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawcówFormularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców199 kB47
Download this file (Zał. nr 14Formularz oświadczenia dla czeskich wnioskodawców.doc)Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawcówFormularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców249 kB43
Download this file (Zał. nr 15 Opis techniczny inwestycji.doc)Opis techniczny inwestycjiOpis techniczny inwestycji140 kB55
Download this file (Zał. nr 16Oświadczenie o prawie dys nieruch.doc)Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlaneOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane122 kB45
Download this file (Zał. nr 17 dla wykonanie dokumentacji projektowej.doc)Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowejZałącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej172 kB38
Download this file (Zał. nr 18 dla studium, strategii, ewaluacji.doc)Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluaZałącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu172 kB42
Download this file (Zał. nr 19Wykaz kontrolny kontroli kwalifikowalności.doc)Wykaz kontroli kwalifikowalnościWykaz kontroli kwalifikowalności219 kB34
Download this file (Zał. nr 20Oświadczenie ws uzupełnienia wniosku.doc)Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego ws. uzupełnienia wnioskuOświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego ws. uzupełnienia wniosku186 kB48
Download this file (Zał. nr 21Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie.doc)Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcieSzczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie169 kB46
Download this file (Zał. nr 22 Kalkulacja przewidywanych dochodów.xls)Kalkulacja przewidywanych dochodówKalkulacja przewidywanych dochodów166 kB42
Download this file (Zał. nr 23Oświadczenie de minimis.doc)Oswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimisOswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis125 kB50